top of page
Door2English Angielski Od Zera Do Speaker'a

Regulamin Sprzedaży

REGULAMIN SKLEPU / PLATFORMY
Door2English


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep będący platformą do nauki języka angielskiego Door2English, działający pod adresem: www.door2english.com, prowadzony jest przez Door2English z siedzibą przy: ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń, działający pod numerem NIP 7742995430, REGON 524965134.

2. Niniejszy Regulamin Sprzedaży określa zasady dokonywania zakupów i realizacji kursów online w Sklepie a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.

5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaży i dostawa usług odbywają się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu www.door2english.com w hiperlink „Regulamin Sprzedaży". Regulamin można w każdym czasie wydrukować ze strony internetowej.

7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej www.door2english.com odnoszące się do sprzedawanych kursów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanej Usługi za cenę i na warunkach określonych w opisie.


2. DEFINICJE


Regulamin - niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług przez Klientów na platformie Door2English.

Konsument (umowy zawarte przed 1 stycznia 2021 r.) - osoba fizyczna, dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument (umowy zawarte od dnia 1 stycznia 2021 r.) - przez Konsumenta uważa się następujące osoby:

  • osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - tzw. „Konsument sensu stricto"

oraz

  • osoba fizyczna zawierająca umowę cywilnoprawną za pośrednictwem Sklepu, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - tzw. „Przedsiębiorca na prawach Konsumenta".

Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia wskazanych dwóch grup podmiotów, Regulamin odnosi się zarówno do Konsumentów sensu stricto, jak też Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

Formularz Zamówienia - Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Usług do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.

Koszyk - element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Usługi oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.

Sklep - serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: www.door2english.com, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Usługi – udostępniane kursy online.

Sprzedawca - Door2English z siedzibą przy: ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń, NIP: 7742995430, REGON: 524965134 który prowadząc działalność zarobkową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

Tydzień / Pakiet Tygodniowy / Pakiet Lekcji - pakiet zawierający lekcje w liczbie określonej w ofercie dostępnej na platformie/stronie internetowej Sprzedawcy. 

Usługa - działalność gospodarcza o charakterze nieprodukcyjnym, świadczona bez jednoczesnej obecności Sprzedawcy i Klienta (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 576, ze zm.). Usługą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest udostępnianie pakietu lekcji nazwanego Tygodniem określonego w ofercie dostępnej na platformie/stronie internetowej Sprzedawcy.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Usług na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.


3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


1. Warunkiem korzystania z Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Zamówienia od Klientów przyjmowane są za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony www.door2english.com.

3. Zamówienie realizuje się poprzez wybranie pakietu lekcji, którym Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku "DOŁĄCZ", znajdującego się przy opisie pakietu, a następnie wypełnienie formularza „Dane do faktury”, wprowadzenie danych wymaganych przez operatora płatności i kliknięcie przycisku „KUP TERAZ” z poziomu "Strona płatności".

4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie skutecznego przeprocesowania płatności przez operatora płatności, w związku z czym automatycznie rozpocznie się dostarczanie zakupionych treści cyfrowych, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Dodatkowo, po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mailem, podany w Formularzu Zamówienia.

5. Po skutecznym przeprocesowaniu płatności za pośrednictwem otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę i natychmiastowe świadczenie usługi i dostarczenie zakupionych treści cyfrowych.

6. Dokonując zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „KUP TERAZ” klient wyraża zgodę na natychmiastowe świadczenie usługi i dostarczenie treści cyfrowych w momencie dokonania płatności oraz przyjmuje do wiadomości, że wraz z ich dostarczeniem - tj. z praktycznego punktu widzenia w momencie zakupu - traci prawo odstąpienia od umowy.

7. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane 24 godziny na dobę, bez względu na dzień tygodnia (w wyjątkiem sytuacji niezależnych od Sprzedawcy, jak na przykład problemy techniczne dostawcy hostingu dla Sklepu).

8 Klient otrzyma fakturę za zakupione usługi i treści cyfrowe w ciągu 2 dni roboczych od daty zakupu.

9. Każdy zakupiony Tydzień zostanie udostępniony Klientowi na okres 18 miesięcy  licząc od daty zakupu.

10. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Usług do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12. Przedmioty oferowane bezpłatnie i dostarczone Konsumentowi na jego życzenie jako bezpłatne nie stanowią sprzedaży w rozumieniu niniejszego Regulaminu i nie podlegają zasadom dotyczącą sprzedaży towarów.

13.  Konsument, który zakupi „Tydzień 2” i w formularzu zakupu wskaże adres e-mail Konsumenta, który wcześniej zakupił „Tydzień 2” i polecił mu zakup, otrzyma w ciągu 7 dni kod rabatowy uprawniający do zniżki 40% na jeden z kolejnych Tygodni. Kod rabatowy uprawniający do zniżki 40% w ciągu 7 dni otrzymuje również Konsument, którego adres e-mail zostanie wskazany w ww. formularzu zakupu. Ww. kody rabatowe ważne są przez 3 miesiące.

14. Kolejne Tygodnie będą udostępniane do zakupu na platformie w terminach opublikowanych na platformie w odstępach 1-3 tygodni kalendarzowych.

15. Sprzedawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za rezultat nauki Konsumenta. Kurs skonstruowany został w sposób umożliwiający zakup Tygodni oddzielnie. Klient ma zatem możliwość zaprzestania dokonywania zakupów kolejnych Tygodni, gdy uzna, że nie Kurs nie spełnia jego oczekiwań.

16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zakupu ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji podania nieprawdziwych, niepoprawnych czy też wątpliwych danych personalnych oraz kontaktowych. W przypadku skorzystania z tego prawa kwota cen zapłaconych przez Konsumenta za dany Tydzień lub dane Tygodnie. Przez ceny Sprzedawca rozumie ostateczne kwoty zapłacone przez Konsumenta.

17. Przedsiębiorcy, uznani za tzw. Przedsiębiorców na prawach konsumenta (patrz: definicja „Konsumenta" w niniejszym Regulaminie), zawierający umowy po 1 stycznia 2021 r., będą musieli zaznaczyć, już w chwili składania zamówienia Usług, że zakup nie ma dla nich charakteru zawodowego.


4. REALIZACJA PŁATNOŚCI


1. W ramach funkcjonowania Sklepu dostępny jest następujący sposób płatności:

- kartą kredytową, debetową lub płatniczą (za pośrednictwem PayU).


5. PRAWO ODSTĄPIENIA I REZYGNACJI


1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Usług zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia otrzymania Usługi. Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.

2  . Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy za jego zgodą rozpoczęcie świadczenia Materiałów Audiowizualnych objętych Umową (tj. dostarczanie treści cyfrowych) nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Dokonując zakupu opisanego w sekcji 3. Regulaminu  Klient wyraża zgodę na natychmiastowe świadczenie usługi i dostarczenie treści cyfrowych w momencie dokonania płatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na utratę prawa do odstąpienia wraz z ich dostarczeniem, tj. z praktycznego punktu widzenia w momencie zakupu.

4. Z związku z utratą prawa do odstąpienia Sprzedawca nie realizuje zwrotów.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu (patrz: definicja „Konsumenta").

 

6. REKLAMACJE

 

1. Reklamacje dotyczące Platformy i udostępnianych na niej odpłatnie materiałów mogą być zgłaszane na adres korespondencyjny Sprzedawcy, drogą elektroniczną na adres uczniowie@door2english.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w panelu zalogowanego Klienta w zakładce „Napisz Do Nas”.

2. W reklamacji Klient powinien wskazać informacje pozwalające:

-zidentyfikować Klienta, której dotyczy (np. adres e-mail podany przy rejestracji);

-zidentyfikować usługę, której dotyczy (np. nazwę pakietu lekcji);

-zbadać zasadność reklamacji (np. okoliczności niezadowalającej jakości usługi);

-udzielić odpowiedzi na reklamację (adres e-mail lub adres korespondencyjny).

3. Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania reklamacji.

5. Brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania uważa się za jej uznanie.

6. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zaproponuje rekompensatę Klientowi, która może mieć formę kuponu rabatowego albo zwrotu części ceny za pakiet lekcji będący przedmiotem reklamacji w wysokości proporcjonalnej do stopnia niewykonania usługi lub nienależytego dostarczania zakupionych treści cyfrowych.

7. W sytuacji braku odpowiedzi od Klienta na prośbę o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, prace nad rozpatrzeniem reklamacji wstrzymuje się do czasu ich uzyskania. W przypadku braku odpowiedzi od Klienta przez okres dłuższy niż 3 miesiące, reklamację uznaje się za anulowaną.

8. Wniesienie przez Klienta reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Sprzedawcę, nie wpływa na uprawnienie Klienta do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


7. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW


1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

  • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

  • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

  • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

  • Internetowej Sklepu ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Niniejszy rozdział zatytułowany „Pozasądowe rozwiązywanie sporów" nie znajduje zastosowania wobec jednej kategorii osób, opisanych w niniejszym Regulaminie jako Konsumenci, tzw. „Przedsiębiorców na prawach konsumenta", która weszła w życie dla umów zawartych od 1 stycznia 2021 r. Wobec tego, dla wszystkich umów, rozdział ten stosuje się jedynie wobec podmiotów należących do tzw. kategorii Konsumenta sensu stricto.


8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.

2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.

3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży.

4. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności" na stronie Sklepu.

Całkowicie nowa sekcja

9. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Materiały audiowizualne i inne dostarczane w ramach udostępnianych Tygodni podlegają ochronie prawnej, w szczególności na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisów o ochronie baz danych.

2. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do materiałów audiowizualnych i innych dysponuje Sprzedawca.

3. Utrwalanie, kopiowanie, trwałe zwielokrotnianie lub jakakolwiek inna forma ingerencji przez Konsumenta w materiały audiowizualne i inne, która byłaby sprzeczna z prawem lub postanowieniami Regulaminu, jest zabroniona.


10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Usług znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu www.door2english.com.

4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

8. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.

bottom of page